PZU Firma
Promocje
OWU
Oferta

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Adresatem oferty są pracownicy zawierający umowę ubezpieczenia poprzez przystąpienie do ubezpieczenia w zakładzie pracy, oraz pracodawcy zawierający umowę z PZU SA na rzecz swoich pracowników.

Pracownicy mogą przystąpić do ubezpieczenia sami lub z członkami swoich rodzin.

Pracodawca może zawrzeć grupową umowę ubezpieczenia już dla 3 osób.

Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy, pod względem zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych, do potrzeb ubezpieczonych osób.

Wypłacone świadczenia stanowią dla poszkodowanego natychmiastowe finansowe wsparcie w nieszczęściu. Wsparcie w trudnych chwilach daje również szeroki wachlarz usług assistance, takich jak pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna, pomoc psychologa, pomoc domowa, opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniemo nieustalonej przyczynie.

Przedmiotem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki mogą być również następstwa zawałów serca lub krwotoków śródczaszkowych, oraz następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Umowa ubezpieczenia obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku ubezpieczeniowego,
  • świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku wypadku ubezpieczeniowego,
  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez i środków pomocniczych do wysokości 15% sumy ubezpieczenia oraz kosztów przeszkolenia zawodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób niepełnosprawnych do wysokości 15%,
  • usługi assistance.

Ubezpieczenie może być zawarte według jednego z sześciu wariantów. W zależności od wybranego wariantu umowa oprócz świadczeń podstawowych może zawierać:

  • zwrot kosztów leczenia następstw wypadku ubezpieczeniowego - do wysokości 20%, ;,
  • świadczenie ryczałtowe z tytułu niemożności wykorzystania wykupionych wczasów, wycieczek w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego ? w wysokości 10% sumy ubezpieczenia;,
  • świadczenie ryczałtowe z tytułu przebycia operacji w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego - w wysokości 10% sumy ubezpieczenia, pod warunkiem, że operacja odbyła się nie później niż 24 miesiące od daty wypadku ubezpieczeniowego;,
  • jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego pracownika spowodowanego nowotworem złośliwym ? w wysokości 1 .000 zł pod warunkiem, że zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od jego rozpoznania;,
  • zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem ubezpieczeniowym, płatny przy leczeniu szpitalnym od 1- ego dnia lub przy leczeniu ambulatoryjnym od 7- ego dnia - w wysokości 0,3% sumy ubezpieczenia.