PZU Firma
Promocje
OWU
Oferta

Ubezpieczenie medyczne

Jest to ubezpieczenie dobrowolne kierowane do podmiotów leczniczych (wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne lub ambulatoryjne świadczenia zdrowotne) oraz osób wykonujących zawody medyczne, np. lekarzy wszystkich specjalności, pielęgniarek, położnych, pomocy dentystycznych, rehabilitantów, ratowników medycznych.

 • Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej  w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności medycznej lub wykonywaniem zawodu medycznego stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego wobec jego pacjentów,
 • Poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wyrządzenia szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, PZU SA wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
 • Świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością leczniczą,
 • Możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta ze względu katalog klauzul dodatkowych,
 • Ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta,
 • Obniżka składki za tytuł specjalisty w przypadku osób wykonujących zawód lekarza,
 • Obniżka składki za kontynuację ubezpieczenia,
 • Sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej lub wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki albo innego zawodu medycznego.  
W wariancie I - PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, któremu podlega ten ubezpieczony.
W wariancie II - PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie:

 1. nie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,
 2. objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa)

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe zapewniające ochronę ubezpieczeniową na szkody:

 • wyrządzone poza obszarem RP w następstwie działań medycznych podejmowanych przy udzielaniu pierwszej niezbędnej pomocy medycznej lub  w ramach stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych,
 • powstałe wskutek stosowania w celach estetycznych chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych,
 • wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu.