PZU Firma
Promocje
OWU
Oferta

Odpowiedzialność Cywilna

Ubezpieczenia OC dzialnosci

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub

2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności można rozszerzyć o dodatkowe Klauzule:

- Klauzula nr 3A - Rozszerzenie zakresu terytorialnego o wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terenie państw Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii

- Klauzula nr 5 OC - pracodawcy: Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku przy prac

- Klauzula nr 6 - Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń

- Klauzula nr 7 - Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy

- Klauzula nr 8 - Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy

- Klauzula nr 9 - Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze

- Klauzula nr 10 - Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego

- Klauzula nr 11 - Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego

- Klauzula nr 12 - Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych jedną umowa ubezpieczenia

- Klauzula nr 13 - Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu

- Klauzula nr 15 - Rozszerzenie zakresu o szkody w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych (OC spedytora)

- Klauzula nr 16 - Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzenia imprezy

- Klauzula nr 18 - Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt)

- Klauzula nr 23 - Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z odpowiedzialnością osób utrzymujących hotele i podobne zakłady

- Klauzula nr 26 - Rozszerzenie o szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków

- Klauzula nr 66 - Rozszerzenie zakresu o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń

Sumy ubezpieczenia: od 10.000 PLN do 5.000.000 PLN

 

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów