PZU Firma
Promocje
OWU
Oferta

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń daje ochronę ubezpieczeniową, którą objęte są maszyny eksploatowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez ubezpieczonego w trakcie ich pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia i związanymi z tym pracami.

Ubezpieczenie obejmuje określone w umowie, stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego maszyny eksploatowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Ubezpieczeniem objęte są maszyny  w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku tymi pracami, pod warunkiem, że są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu niezbędnych prób i testów, oraz są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszych OWU nie obejmuje:

 • rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • wymiennych nośników danych (odczytywanych maszynowo) oraz danych na nich zgromadzonych,
 • środków transportu (za wyjątkiem wózków widłowych),
 • maszyn pracujących pod ziemią,
 • maszyn pracujących na wszelkiego rodzaju sprzęcie pływającym (np. barkach, pontonach).

W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, PZU SA pokrywa poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego koszty wynikłe z zastosowania celowych środków, powstałe w związku z ratowaniem i zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia oraz zmniejszeniem rozmiaru szkody w tym mieniu, chociażby owe środki okazały się bezskuteczne.
Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki oraz z zastrzeżeniem podania przez Ubezpieczającego odrębnych sum ubezpieczenia, zakres ochrony może zostać rozszerzony o koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy, oraz frachtu ekspresowego i lotniczego, a także inne koszty uzgodnione pomiędzy Ubezpieczającym, a PZU SA.
Ubezpieczeniem objęte są wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn, niewymienione w OWU oraz postanowieniach dodatkowych. Zaliczane są do nich między innymi szkody spowodowane przez:

 • błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta,
 • wadliwy materiał, z którego wykonana jest maszyna,
 • błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy,
 • błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób obsługujących maszyny,
 • celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
 • działanie sił odśrodkowych,
 • niedobór wody w kotłach,
 • nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję,
 • dostanie się ciała obcego,
 • niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych,
 • zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji,
 • wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz.

Za szkodę uważa się utratę albo ubytek wartości ubezpieczonej maszyny z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia, uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji i powodującego konieczność naprawy bądź wymiany, powstałe
w wyniku zdarzeń, za które istnieje odpowiedzialność na mocy niniejszych OWU.
Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki, do niniejszych OWU dołączone mogą zostać uzgodnione pomiędzy Ubezpieczającym a PZU SA dodatkowe klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia.