PZU Firma
Promocje
OWU
Oferta

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów obejmuje:


1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, z możliwością rozszerzenia o ryzyka: przepięć, rozmrożenia, dewastacji, aktów terroryzmu, dodatkowych kosztów działalności gospodarczej, stałych kosztów działalności gospodarczej, drobnych prac remontowo - budowlanych, kosztów odtworzenia dokumentacji
2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące:
odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową

PZU SA odpowiada za szkody, gdy w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym przez Klienta mieniem, w następstwie czynu niedozwolonego oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów zobowiązany jest on do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej; oraz w zależności od wybranego wariantu:
* OC za produkt - odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt wprowadzony do obrotu,
* OC najemcy - w przypadku uszkodzenia mienia, które Ubezpieczający użytkuje, dzierżawi, najmuje lub leasinguje,
* OC za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania naprawy,
* OC pracodawcy,
* OC zakładów naprawy
5. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - ubezpieczenie dotyczy m.in. sprzętu stacjonarnego biurowego. Istnieje możliwość ubezpieczenia również sprzętu przenośnego, takiego jak np. laptop lub telefon komórkowy,
6. ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
7. ubezpieczenie assistance.