PZU Firma
Promocje
OWU
Oferta

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich firm z segmentu MSP, które zgłaszają do ubezpieczenia majątek w wartości nieprzekraczającej 10.000.000 zł, czyli do:

 • zakładów produkcyjnych,
 • przedsiębiorstw handlowych,
 • firm usługowych,
 • placówek kulturalnych,
 • innych podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców zapewnia:

 • pełną ochronę majątku firmy przed zdarzeniami najbardziej zagrażającymi jej funkcjonowaniu,
 • gwarancję wypłaty odszkodowania,
 • sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody,
 • zabezpieczenie kredytu; prestiż i stabilność PZU gwarantuje, że nasza polisa jest akceptowana w każdym banku lub firmie leasingowej jako zabezpieczenie,
 • prostą procedurę zawarcia umowy ubezpieczenia i minimum formalności (1 wniosek ? 1 polisa),
 • atrakcyjne zniżki za:

- stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe,
- bezszkodowy przebieg ubezpieczenia,
- kontynuację ubezpieczenia,
- jednorazową opłatę składki,

 • możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej,
 • możliwość ratalnej płatności składki; nawet 4 raty bez dodatkowych opłat.

Przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, a w szczególności:

 • budynki, budowle,
 • urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia,
 • wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, w tym niskocenne składniki majątku,
 • środki obrotowe tj.: towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń,
 • mienie przyjęte w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, przechowywania), bądź sprzedaży,
 • wartości pieniężne,
 • nakłady adaptacyjne,
 • mienie osobiste pracowników.

Ubezpieczeniem objęte są wszelkiego rodzaju szkody poniesione z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególności spowodowane w wyniku:

 • ognia,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji,
 • upadku statku powietrznego,
 • huraganu,
 • deszczu nawalnego,
 • powodzi,
 • gradu,
 • lawiny,
 • naporu śniegu lub lodu,
 • trzęsienia ziemi,
 • osuwania i zapadania się ziemi,
 • uderzenia pojazdu,
 • huku ponaddźwiękowego,
 • dymu i sadzy,
 • następstw szkód wodociągowych,
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia,
 • kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • innych nieprzewidzianych przyczyn, które nie zostały wyłączone z zakresu odpowiedzialności.