PZU Firma
Promocje
OWU
Oferta

Ubezpieczenie mienia w transporcie - Cargo

Ubezpieczenie mienia w transporcie

Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju mienie i towary przewożone w granicach Rzeczypospolitej Polskiej transportem wykonywanym na podstawie umowy przewozu mienia przez przewoźnika zawodowego (transport obcy) lub transportem własnym. Warunki ubezpieczenia oparte są na europejskich standardach. Odpowiedzialność PZU SA trwa na całej trasie przewozu, także gdy jest wykonywany za pomocą kilku środków transportowych.

Dla kogo kierowane jest ubezpieczenie
Umowy ubezpieczenia zawiera się z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęte jest mienie przewożone wszelkimi środkami transportu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie fazy przewozu wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi mienia i jego składowaniem przejściowym trwającym nie dłużej niż 14 dni na trasie transportu. Dodatkowo może być objęty również okres dokonywania załadunku lub wyładunku.
Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem obcym może być zawarte w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub pełnym.

Zakres podstawowy obejmuje szkody wskutek następujących zdarzeń losowych:

deszcz nawalny,eksplozja, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, rabunek, uderzenie pioruna, uderzenie przedmiotu w środek transportu, wandalizm, wypadek środka transportu, zapadanie się ziemi.

Zakres rozszerzony obejmuje dodatkowo szkody wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem.

Zakres pełny obejmuje szkody wskutek wszelkich zdarzeń losowych nie wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem własnym może być zawarte w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.
PZU SA pokrywa również koszty związane z użytymi przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego środkami w celu ratowania mienia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Dodatkowo pokrywane są koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami utylizacji ubezpieczonego mienia, mogą być również pokryte koszty ekspertyzy szkodowej wykonanej na zlecenie lub za zgodą PZU SA oraz uzasadnione koszty delegacji ubezpieczonego lub jego przedstawiciela na miejsce powstania szkody.

Okres ubezpieczenia
Zgodnie z życzeniem klienta umowa może być zawarta na czas trwania jednego transportu lub na czas wszystkich transportów dokonywanych w czasie jej obowiązywania.