PZU Firma
Promocje
OWU
Oferta

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie od kradzieży i rabunku obejmuje następujący majątek ruchomy:

* środki obrotowe (towary, surowce, wyroby gotowe, materiały w przerobie, półfabrykaty, materiały pomocnicze, opakowania, zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty, i ich części zapasowe, narzędzia itp. mienie);
* mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi bądź sprzedaży;
* wyposażenie lokali w których prowadzona jest działalność gospodarcza;
* gotówka i inne wartości pieniężne tj. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle, i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, platyna i metale z grupy platynowców.

Zakresem ochrony objęte są szkody wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku, powstałe we wskazanym w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia (lokalu).

Ponadto gotówka i inne wartości pieniężne mogą być ubezpieczone od rabunku w czasie transportu (przenoszenia lub przewożenia).

Dodatkowo za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może być rozszerzony w stosunku do wszystkich lub tylko wybranej grupy mienia o ryzyko wandalizmu.