PZU Firma
Promocje
OWU
Oferta

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

Oferta PZU S.A. dotyczy:

  • inwestorów,
  • generalnych wykonawców i podwykonawców,
  • firm, które wykonują prace budowlano-montażowe,
  • producentów lub dostawców maszyn, urządzeń i instalacji, jeśli prowadzą prace montażowe lub są odpowiedzialni za ich realizację.

Polisa gwarantuje zabezpieczenia finansowe, stanowiące ochronę mienia będącego w stadium budowy. Z uwagi na specyfikę inwestycji budowlanych tego rodzaju pokrycia ubezpieczeniowego nie gwarantują inne ubezpieczenia majątkowe. Ochrona daje gwarancję zabezpieczenia podmiotom finansującym i ciągłości przeprowadzenia całej inwestycji.

Ubezpieczenie obejmuje cały proces realizacji inwestycji w trakcie realizacji kontraktu, w tym:

  • realizowane obiekty budowlane i montażowe ? bez względu na rodzaj, technologię i metodę wykonywania,
  • sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy,
  • maszyny budowlano-montażowe.Na wniosek Ubezpieczającego ubezpieczenie może być zawarte w zakresie podstawowym, który gwarantuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku określonych w umowie zdarzeń ? np. ognia, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń, a także za koszt akcji ratowniczej.

Umowa może być rozszerzona o ryzyka żywiołów naturalnych (np. huragan, powódź, obsunięcie się ziemi itp.) .

Warunkiem realnej ochrony ubezpieczeniowej jest zadeklarowanie do ubezpieczenia całkowitej wartości robót budowlano-montażowych objętych kontraktem, powiększonej o wartość wszystkich materiałów do przerobu, urządzeń, konstrukcji lub elementów będących przedmiotem montażu oraz odrębnie wartości maszyn, sprzętu i zaplecza budowy. Wartość ubezpieczeniowa (suma ubezpieczenia) dla poszczególnej pozycji polisowej stanowi bowiem górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej dla tej pozycji.