PZU Firma
Promocje
OWU
Oferta

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:

1. Stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny, jak np.:

 • elektroniczny sprzęt biurowy w tym serwery, komputery stacjonarne i urządzenia peryferyjne;
 • sieci komputerowe;
 • sprzęt telekomunikacyjny, przemysłowy, pomiarowy, graficzny, urządzenia i instalacje alarmowe i monitoringu;
 • sprzęt medyczny;
 • sprzęt radiowy i telewizyjny w tym sprzęt w studiach nagrań lub wozach transmisyjnych;
 • urządzenia podtrzymujące napięcie i klimatyzacyjne;
 • sprzęt przenośny (np. notebooki, laptopy, palmtopy, telefony komórkowe).

  2. Dane i nośniki danych
 • wymienialne nośniki danych tj. dyskietki, dyski optyczne i magnetyczne, CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne,
 • koszty odtworzenia utraconych danych, takich jak: - informacje zawarte w zbiorach danych; - licencjonowane systemy operacyjne; - licencjonowane programy standardowe produkcji seryjnej oraz programy aplikacyjne produkcji jednostkowej, stworzone na zamówienie użytkownika.

  3. Zwiększone koszty działalności, tj. wydatki, które Ubezpieczony był zmuszony ponieść, w celu uniknięcia zakłócenia lub przerwania prowadzonej przez siebie działalności, np.:
 • zatrudnienie dodatkowego personelu;
 • najem pomieszczeń zastępczych;
 • wykorzystanie sprzętu zastępczego i systemów zewnętrznych;
 • przeprogramowanie.

  Zakres ubezpieczenia

  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyłączne w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych. W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:
 • działania pracowników (w szczególności niewłaściwe używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze);
 • działania ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego; ? działania wody, w szczególności burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej postaci, zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
 • wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi;
 • kradzieży z włamaniem, rabunku;
 • celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie;
 • wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się po okresie gwarancji/ rękojmi;
 • zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. tym zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci);
 • bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego itp.;
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.

  Ochrona obejmuje również następujące koszty dodatkowe, powstałe w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym:
 • zabezpieczenia mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia szkodą;
 • akcji ratowniczej mającej na celu ograniczenie rozmiaru szkody;
 • uprzątnięcia pozostałości po szkodzie;
 • pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne, a także koszty transportu ekspresowego sprzętu i części na terenie RP oraz przejazdów techników i ekspertów na terenie RP.